Kontrolní komise na svém zasedání 11. 6. 2024 schválila zprávu, která bude přednesena následující den na schůzích BDC a SVJ Cafourkova. Čtením zprávy byl pověřen předseda KK p. Peroutka.

Souhrnná zpráva KK za rok 2023 – 2024 od minulých členských schůzí na 12. června 2024.

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise ve složení p. Siváková, Šebestová a já se schází minimálně 2 – 3x za měsíc. 

Členové komise pracují a revidují, ponejvíce p. Siváková, účetní doklady a sjetiny i doma a abychom byli informováni o situaci v domě, zúčastňujeme se pravidelně zasedání P BDC. Já ještě, většinou několikrát týdně, se ptám správce p. Dziaka co je v domě za novoty a jaké se vyskytují problémy. Z každého našeho sezení vyhotovujeme celkem podrobnou zprávu, která je pravidelně vyvěšována na stránky družstva a uložena je v kanceláři BDC k nahlédnutí případným zájemcům. A jinak býváme k zastižení na svých e-mailech nebo na svých telefonech.

Při každé naší pravidelné schůzi jsou kontrolovány příruční pokladny a jejích hotovost se stavem v pokladních knihách. Taktéž se kontroluje stav dlužníků k družstvu nebo společenství, pokud obdržíme nové sjetiny od SBD SM. V měsíci dubnu, stav jsme obdrželi tento měsíc, se celkové dluhy pohybovaly v částce 129.569,-- Kč, jak za nedoplatky za služby, tak za nájemné. Vlastníci dluží 55.248,-- Kč, stav dluhů se oproti minulému měsíci snížil 26.458,-- Kč a družstevníci dluží 74.321,-- Kč, což je zvýšení oproti březnu o 13.012,-- Kč. Za další období nemáme informace, zda někdo vůbec něco dluží, kdo kolik zaplatil a u koho naopak dluh narostl. Překvapuje nás, že vlastníci vůbec něco dluží, spíše vždy měli dluhy družstevníci. Celkově dlužná situace není ideálním stavem, ale z různých příčin neplacení se u dlužníků musí počítat, kteří by se ale měli s kompetentními orgány družstva pokusit své nedoplatky řešit.

Přesný stav o našem hospodaření bude mít zcela jistě ve svém dnešním referátu paní ředitelka SBD SM Ing. Podhrázská.

KK se seznámila se všemi účetními doklady družstva a SV za rok 2023, taktéž s inventurou 2023. KK pár desítek dokladů dala představenstvu k doplnění, kde chyběly např. podpisy p. předsedy nebo správce, některé objednávky, vysvětlivky k jednotlivým dokladům atd. protože pokud by někdo účetnictví po letech kontroloval, bude mít ulehčenou práci a my nyní na tomto místě můžeme konstatovat, že ke dnešnímu dni účetnictví 2023 nevykazuje chyby, taktéž inventury za rok 2023 jsou z našeho pohledu bezchybné a děkujeme inventarizační komisi za vypracování.

KK se seznámila i se všemi doklady týkající se roku 2023, jako je rozvaha, účetní deník, výkaz zisků a ztrát, s daňovým přiznáním i s upraveným rozpočtem na rok 2024 a i dalšími. Nejsme žádní daňoví experti a není na KK, aby kontrolovala všechny položky v daňovém přiznání a jsme přesvědčeni, že všechny výstupy z SBD SM jsou v pořádku, jak o nich jistě bude po chvíli referovat p. Ing, Podhrázská.

Na podzimní popud p. Krčmářové byl představenstvem vypracován nebo vlastně inovován náš domovní řád, se změnami vás v průběhu dnešních schůzí seznámí pan Beran,  kde se nově uvádí co je povoleno, co se nově zakazuje a je na vás, v jakém znění se přijme, bude odhlasován a pokud bude přijat, jaké bude obsahovat  sankce a způsob jejich vymáhání.

Dle mého názoru již pominuly doby, že co není zakázáno, je povoleno, dnes se zakazuje již skoro všechno, šrouby se utahují.  Bojím se ale, abychom nezabředli do nějakých soudních sporů. Apeluji sám za sebe na obyčejnou lidskou slušnost a ohleduplnost v otázkách bydlení v domě. 

KK je spokojena se spoluprací s P BDC, oceňuje i práci správce objektu pana Dziaka a někdy obdivuje i jeho trpělivost při jednání s některými stěžovatelkami. I když pro některé je takovou vrbou na vypovídání se. Já konstatuji, že ne všichni si stěžují oprávněně i jako další si stěžují a navrhují neoprávněné osoby ve vztahu k družstvu, s kterými tedy družstvo nemá o čem  jednat a stěžují si na nesprávných místech. Neuvěřili byste, jak některé žádosti a stížnosti dovedou rozveselit.

Ohledně úklidu v domě jsme nezaznamenali žádné vážné připomínky, alespoň o nich nevíme.  

Co se týká zaměstnanců, byl představenstvem vypracován plán jejich dovolených pro rok 2024 tak, aby byla zajištěna zastupitelnost. Tento úkol je již také splněn.

A závěrem bych se chtěl zmínit o bodu v dnešním programu schůzí, zabývající se náhradníky do KK i P BDC. Ani KK ani P BDC v současné době nedisponuje žádnými náhradníky do orgánů BDC a SV. Proto bychom chtěli, zda aby případní zájemci vyjádřili zájem a mohlo se do budoucna s nimi počítat. Za KK bychom byli rádi, kdyby zájemcům něco říkal Zákon o účetnictví, předpisy o provozu družstva a společenství a chuť do práce.

V úplném závěru vám všem přeji hodně zdraví a pevné nervy při hlučných pracích a bourání, provázející rekonstrukce schodišť a doufat, že to všichni přežijeme ve zdraví a že to bude brzy hotové.

Zapsal: Peroutka Jiří

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.