Zápis ze dne 14. 11. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se dostavila na jednání P BDC, které se konalo 13. 11. 2023 a bylo zahájeno prezentací návrhu fy Pranet, zastoupenou p. Janem Vaňkem,  ohledně instalace jejích zařízení. S firmou se bude dále jednat. Dále se projednávaly pojistné události ohledně poškozených dveří, skel u kočárkáren a byl schválen i jednorázový poplatek 1.000,-- Kč za povolení podnájmu, namísto 100,-- Kč měsíční platby za měsíc. Což se nám zdá rozumné. Představenstvo rovněž schválilo nový návrh na společné rozúčtování studené vody, jež bylo do současnosti účtováno po vchodech. Domníváme se, že je to méně spravedlivé, ale snazší. /Ale co je dneska spravedlivé?/  Rozšiřování kamerového systému venkovních kamer probíhá již v těchto dnech a doufáme, že se investice vyplatí a kočárkárny a jiné nebytové prostory budou tak lépe ohlídány. Rekonstrukce schodišť je posunuta do jarních měsíců 2024, prozatím bez ramp a jsou na ni bez navýšení vyčleněny cca 2 miliony Kč. Taktéž jsme zaznamenali příznivou zprávu, že do 60 dnů by měly být vyplaceny finanční prostředky, jež jsme měli zmrazeny po pádu finančního domu Sberbank.

Protože schůze P BDC se konala počátkem tohoto měsíce a ani uzávěrka SBDSM zcela jistě není vyhotovena, nemáme k dispozici ani seznamy dlužníků, jež bychom mohli porovnat s minulým obdobím. Tento úkol přechází do měsíce prosince 2023 a poté již budeme čekat na celoroční uzávěrku za tento rok. A protože nastává i poslední období roku, je třeba se zamýšlet nad personálním obsazením naší inventurní komise.

KK provedla pouze kontrolu příručních pokladen p. Šebestovou, která potvrdila zůstatky v pokladních knihách a na hotovosti s těmito stavy: Pokladna SV 4.765,-- Kč, ze které bylo uhrazeno 2.600,-- Kč  za otevření kočárkárny v č. 526,  nákup popisovačů a sádry za 917,-- Kč a proběhla účetní platba mezi pokladnami 5.000,-- Kč.

Pokladna BDC – Zde činí zůstatek 5.808,-- Kč, Zde se promítá taktéž platba 5.000,-- Kč mezi pokladnami, dále příjem za 1 ks prodaný čip a vystavení potvrzení 320,-- Kč a 227,-- Kč za legalizace a poštovné u ČP. Závady nebyly shledány a výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a uložena v kanceláři BDC. 

Schůze dále pokračovala diskuzí ohledně různých stížností od nájemníků, kterými se P BDC bude zaobírat a řešit je. Taktéž jsme diskutovali různé plány některých navrhovatelů do budoucna, zcela jistě podaných v dobré víře, jako třeba instalace tepelných čerpadel, fotovoltaiky aj. Je třeba brát na zřetel finanční náročnost těchto projektů, stačí vzpomenout na plán našeho,  prozatím neprovedeného projektu plynové kotelny, ze kterého nám doposud stojí na okraji domu pouze plynová přípojka.  Musíme se smířit s tím, že z domu ze 70. let minulého století, projektovaného minimálně  o dekádu dříve, nový dům, splňující současné standardy nevytvoříme. A prognózovat ceny energií do budoucna, náklady  na provoz  aj.,  je velice nejisté. 

Příští schůze KK se bude konat 12. 12. 2023, opět následující den po schůzi P BDC, kterého se hodláme zúčastnit.

Zapsal: Peroutka v. r. 

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.