Zápis ze dne 14. 5. 2024

Přítomni:     Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se zúčastnila 29. dubna 2024 mimořádného jednání představenstva, kde se řešily otázky ohledně rekonstrukce schodišť. Byl určen dodavatel stavby, byla projednávána Smlouva o autorském dozoru, Smlouva o technickém dozoru investora aj. Více informací bude jistě a také jsou již v samotném zápise z P BDC.

Dále jsme se zúčastnili 13. 5. 2024 pravidelného jednání P BDC na které byl přizván i budoucí autorizovaný technik TDI pan Attila Kis, se kterým byla podepsána smlouva.

Rekonstrukce schodišť začne tedy v nejbližší době a obyvatelé domu se budou muset připravit na různá omezení pohybu v domě a občas i na nadměrný hluk a prach vyplývající z povahy právě prováděných prací.

P BDC doplnilo na vyzvání soudu i podklady ve změně ve veřejných rejstřících SVJ a od OS pro Prahu 8 jsme obdrželi vyrozumění o hlavním líčení ve věci krádeží, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody, týkající se našich poničených a vykradených kočárkáren.

Dolaďovaly se i změny v Domovním řádu, který bude dodán ke konečnému hlasování na programy schůzí.

Na schůzích bude přednesena i otázka revitalizace objektu, cenový rozbor a taktéž možnost poskytnutí dotace.

KK provedla 13. 5. 2024 i revizi pokladen s těmito výsledky: 
Pokladna SV stav 626,-- Kč. Z pokladny byly nakoupeny klíče za 600,-- Kč a zářivka v ceně 390,-- Kč.
Pokladna BDC stav 7.193,-- Kč. Do pokladny bylo přijato 2.990,-- Kč za žádost do OV a 220,-- Kč za nákup 1 ks čipu a vyplaceno KÚ 2.000,-- Kč za návrh na vklad.

Nedostatky nebyly zjištěny, vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách. Výčetky platidel budou uloženy u tištěného zápisu této zprávy v kanceláři BDC.

Rozbor a seznamy dlužníků KK nekontrolovala, protože v tomto období se družstevníkům i vlastníkům načetly přeplatky a nedoplatky z vyúčtování záloh a služeb za minulý rok a nelze tedy přesně zjistit kdo a za co dluží. SBD SM ale přislíbilo, že dlužníci, kterým za rok 2023 vychází přeplatek a dluží za předchozí období, dluh bude sražen z vykázaného přeplatku za rok 2023.

KK se seznámila s dokumenty, jež byly vypracovány SBD SM na základě hospodaření roku 2023. Jedná se např. o Zprávu o hospodaření, Rozpočet 2024, Účetní uzávěrku, Inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát aj. Daňové přiznání bylo SBD SM taktéž odesláno FÚ v Praze 8.    

Výsledky roku 2023 budou předneseny pravděpodobně p. ředitelkou SBD SM Ing. Podhrázskou. Všechny tyto doklady budou pravděpodobně k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři BDC.

Paní Siváková provedla výtah ze seznamů z vyúčtování o minimální spotřebě teplé a studené vody v některých bytových jednotkách a konzultovala jej s panem Beranem, který má v P BDC na starosti „vodní hospodářství“. Ti toto prošetřili a konstatovali, že měřidla vody v bytech jsou funkční a minimální spotřeba je zapříčiněna tím, že uživatelé byty celoročně nevyužívají nebo mytí nádobí, úklid či hygiena není jejich silnou stránkou.

Příští schůze KK se bude konat dle plánu 11. června 2024 a poté se všichni sejdeme 12. června 2024 na schůzích družstva, na které vás KK i P BDC srdečně zve. 

Zapsal: Peroutka   v.r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde