Zápis ze dne 15. 2. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se sešla na schůzi představenstva 13. února 2023, kde bylo na programu 11 bodů k řešení, popřípadě k vyřešení.

První hodinu schůze zabralo jednání na úpravu vstupů do domu s vybudováním nájezdových ramp. Projekt vypracuje Ing. Radek Prokop.

Pak se ještě projednávala nabídka na zprovoznění záložního zdroje pro výtah vč. 523, který musíme vyřešit a realizovat. Pan Mgr. Holý nás seznámil s finanční situací PBD a SV na bankovních účtech, která se zdá celkem uspokojivá, čeká se na závěrečné dořešení problému s bankou SBERBANK CZ a.s., kde máme blokováno celkem asi 25,000.000,--Kč. Diskutovalo se dále o problému tvorby plísní v bytech, hlavně v posledních dvou patrech domu pod střechou. Bližší informace a budoucí postup řešení problému bude jistě v zápisu ze schůze P BDC. Další věci byly již pro KK méně zajímavé.

Za KK jsme nanesli k debatě i stav inventury, která by snad již měla být se všemi přílohami k dispozici a k nahlédnutí koncem tohoto měsíce, prozatím ještě nebyl přiložen seznam vyřazených věcí aj.

Seznamy dlužníků jsme taktéž neměli k dispozici, ale máme hlášeno, že celkově dluhy činí cca 81.971,--Kč.

Uzávěrka a doklady za rok 2023 by nám SBDSM měla být dána k dispozici pravděpodobně v měsíci březnu. Poté v měsíci dubnu, květnu by nájemníkům i vlastníkům mělo přijít vyúčtování za rok 2022svyčíslením přeplatků a nedoplatků a v této době se již budou připravovat členské schůze, na kterých bychom měli být podrobně seznámeni s finanční situací družstva BDC a SV. Zcela jistě bude přednesen nový plán investic a oprav. Taktéž proběhnou volby do představenstva a kontrolní komise/s mandátem na dalších 5 let/.

Paní Šebestová zkontrolovala stav hotovosti v příručních pokladnách, v pokladně BDC činí finanční hotovost 8.455,--Kč a v pokladně SV 3.791,--Kč. Z pokladny SV byla zakoupena svítilna, špachtle a tužidlo, V pokladně BDC byly příjmy za prodej 5 ks čipů, za povolení rekonstrukcí byt. jader, převod bytu do osobního vlastnictví a 12.000,--Kč se zaplatilo KÚ za návrhy na vklad.

Zápisy v pokladních knihách souhlasí s vykázanými hotovostmi a výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu.

Příští schůze KK se bude konat 15. března 2023 a samozřejmě se budeme snažit 13. března zúčastnit schůze P BDC.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.