Zápis ze dne 15. 3. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se zúčastnila zasedání P DDC dne13. března2023, kde i tento den byla v odpoledních hodinách za účasti p. Dvořákové provedena kontrola příručních pokladen s tímto výsledkem:
Stav v pokladnách:
BDC3.445,--Kč
SV      6.057,--Kč.

Do pokladny BDC byl příjem 2.990,--Kč za převod bytu do OV a částka 8.000,--Kč byla převedena do pokladny SV. Z té byla zároveň vyplacena částka za poštovné/77,--Kč/, toner do tiskárny/687,--Kč/, a 4.970,--Kč činila platba SEVTu. Bylo zjištěno, že za platbou SEVTu se jednalo o nákup zásob kancelářského papíru, papírových ručníků, obálek s přehybem, obálek samolepicích a kuličkových per, jak zjistila p. Šebestová.

Zápisy v pokladních knihách souhlasí s vykázanými hotovostmi a výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu.

KK zajímal i problém okolo dlužníků, k31. 1. 2023,dle seznamu celkové dluhy kdružstvučiní103.715,--Kč, z toho dluhy SV 75.755,--Kč  a dluhy k družstvu 27.960,--Kč. Dluhy se oproti minulému období zvýšily o 10.751,--Kč a 10.993,--Kč.

Byli jsme také informováni o vyúčtování Pražské teplárenské, na něm žje přeplatek cca 89.000,--Kč

Kontrolní komise obdržela elektronickou cestou uzávěrku BDC a SV za rok 2022, která obsahuje veškerá data za běžný rok, rozvahy, výkaz domu, výkaz zisků a ztrát a ostatní předepsané přílohy včetně přiznání k dani z příjmu. Kontrolní komise nezpochybňuje tyto dokumenty, po obdržení všech originálních účetních dokladů se KK pouze již soustředí, zda tyto obsahují veškeré předepsané náležitosti, schvalovací doložky a odkazy v rámci účetnictví. Dopravu dokladů v pořadačích zajistí údajně p. Dvořáková do konce tohoto měsíce.

Pan předseda BDC nás informoval o postupu projektových prací na rekonstrukci venkovních schodišť, o jednání s firmou Schindler ohledně monitoringu výtahů a zároveň o investici do UPC pro evakuační výtah v čp. 523, která se bude pohybovat okolo 350.000,--Kč s DPH.

Řešil se i problém plísní v cca deseti bytech domu, většinou v11. a 12. podlažích. Řešení s plísněmi a vypátrání příčiny potrvá pravděpodobně delší dobu.

P BDC se zmínilo i o přípravách na členské schůze BD a SV, jež by měly proběhnout v měsíci květnu a náhradní schůze, pokud na ně dojde, do konce měsíce června. Jsou to schůze volební a případnými kandidáty do orgánů družstva a SV bychom se měli zaobírat již na příští schůzi P BDC, která se bude konat 17. 4. 2023 a schůze KK 19. 4. 2023.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.