Zápis ze dne 17. 10. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Členové KK se zúčastnili schůze P BDC, jež se konala předchozí den a celkové jednání trvalo 3,5 hodiny. Projednávaly se problémy okolo rekonstrukce schodišť s nájezdovými rampami a dalšími návrhy a dospěli jsme k odložení na jaro 2024. Řešilo se umístění baneru fy PODA, kterého se zúčastnil p. Drmota, instalace venkovních kamer našeho objektu pro hlídání vstupů a kočárkáren, které se stávají čím dál častěji cílem zlodějů a vandalů. Došlo i na stížnosti některých nájemníků a pokud to bude možné, P BDC je bude řešit. Jsou ale i stížnosti, které spíše spadají do působnosti policie, jak městské, tak státní. Tyto orgány představenstvo nemůže zastoupit a nahradit.

Pro KK byl nejdůležitější problém dlužníků, informace o nich, synchronizace naší evidence s evidencí SBD SM, protože bylo odesláno okolo 22 upomínek s doručenkou a nyní zjišťujeme, že někteří dlužníci zde vlastně již nebydlí, byty prodali nebo je pronajímají. S některými dlužníky bylo již hovořeno, u někoho byl dojednán splátkový kalendář. Po uplynutí lhůty k vyzvednutí zásilky bude „upomínková akce“ vyhodnocena, zpracována a bude se pokračovat předžalobními výzvami a poté v některých případech bude podána i soudní žaloba.

KK na své schůzi pokračovala v této otázce, zjistili jsme, že celkově dluhy činí 299.773,-- Kč, z toho družstevníci dluží za nájemné pouze 4.600,-- Kč, za vyúčtování 46.585,-- Kč a zbytek jde na vrub vlastníků bytů, kteří za nájemné dluží 157.736,-- Kč a za vyúčtování 90.852,-- Kč.

KK provedla i kontrolu příručních pokladen p. Šebestovou, která potvrdila zůstatky v pokladních knihách a na hotovosti s těmito stavy: Pokladna SV 6.379,-- Kč, ze které byl za poslední období proveden nákup šroubů v hodnotě 339,-- Kč pro správce a bylo vydáno 60,-- Kč za prohlášení pro MČ Dolní Chabry.

Pokladna BDC 10.715,-- Kč, kde byl pouze příjem pokladny v částce 220,-- Kč za 1 ks prodaný čip.

Závady nebyly shledány a výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a uložena v kanceláři BDC.

V závěru naší schůze jsme se vrátili k připomínce, jež vyplynula na zasedání předsednictva, zda KK nepožaduje na dodavatelích zbytečně moc údajů k účtování. To znamená, že požadujeme moc údajů na fakturách, účetních dokladech, montážních listech a objednávkách služeb. KK se shodla, že nepožadujeme. Zákon o účetnictví nám říká, jaké náležitosti musí obsahovat jak faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon aj. Pokud si objednáme nějakou službu, jako například opravu, k této službě by měla být přiložena i objednávka toho, kdo službu objednal a musíme zjistit, že byla skutečně provedena. Jen tak budeme mít účetnictví průhledné, které usnadní případnou kontrolu i po delší době, po kterou se účetní doklady musí archivovat.

Příští schůze KK se bude konat 14. 11. 2023, následující den po schůzi P BDC, kterého se hodláme zúčastnit.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.